ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ลายพันมหาอุ้มจันกิ่ง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน์
ผ้าสไบ(แพรวา) ผ้าคลุมผม( แพรมน)

รหัสประเภทการทอ
แพรวา

ภาพผลิตภัณฑ์

กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม @ 2016