ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ลายนาคสองแขนอุ้มกาบแบด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน์
ผ้าสไป ผ้าแพรมน

รหัสประเภทการทอ
แพรวา

ภาพผลิตภัณฑ์

กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม @ 2016